100 Yıl Öncenin Gazeteleri

PAYLAŞ

Mustafa Kemal Paşa’nın da isimsiz yazılar yazdığı İLERİ gazetesi:

 

İLERİ

Salı 24 Temmuz 1339 [1923]

 

Bugün saat üçte Lozan’da Şark sulhu imzalanıyor.

Lozan, 23 Temmuz (Muhâbir-i mahsûsumuzdan)

Sulhumuzun imzâsı münâsebetiyle burada yapılacak merâsime âid bi’l-umûm hazırlıklar ikmâl edilmiştir. Muâhede yarın (bugün) öğleden sonra saat üçte sûret-i kat’iyyede imzâlanacaktır.

İngiltere nâmına Sir Horace Rumbold, Fransa nâmına General Pelle, İtalya nâmına Marki Garroni vaz’-ı imzâ edecektir.

 

İLERİ

Çarşamba 25 Temmuz 1339 [1923]

 

Lozan 24 Temmuz (Muhâbir-i mahsûsumuzdan)

Bugün öğleden sonra saat üç buçukta Lozan şehrinin çanları ahâliye sulhun akd edilmiş olduğunu ilân ettiler. Konferans salonuna evvela Yunan Başmurahhası Venizelos girmişti. Ba’dehu Başmurahhasamız İsmet Paşa girerek bî-taraf devletlerin murahhasları tarafından karşılanmışlar ve hararetle tebrîk edilmişlerdir. Celseyi İsviçre Reis-i cumhûru (Scheurer) açmıştır. İmzâ edilecek vesâikin mikdârını ta’dâd ettikten sonra murahhasları imzaya da’vet etmiştir. Bunu müteâkıb Konferans Kâtib-i umûmîsi söz alarak vesâiki İsmet Paşa ile Rıza Nur ve Hasan Beylere uzatmıştır. İlk imzaları Hey’et-i murahhasamız atmıştır. Beş dakika sonra sıra ile evvela İngiliz, ba’dehu Fransız, daha sonra İtalyan ve Japon murahhasları, Venizelos, Romanya, Bulgar, Portekiz, Belçika murahhaslarının imzaları ta’kîb etmiştir.

Sırplar Düyûn-ı umûmiyyenin sûret-i taksîmini kabûl etmedikleri cihetle muâhedeyi imzalamadılar. İmzâ merâsimini müteâkıb İsviçre Reis-i cumhûru uzun bir nutuk îrâd ederek sulh-i cihân da’vâsı için herkesin büyük fedâkârlık yaptığını (çıkmamış) ve nihayet cihanda Türk milletinin hakk-ı hayatından ve medeniyete hizmet vazîfesinden mahrûm edilemeyeceği muâhedeyi imza edenlerce tasdîk edilmiştir. Âlem-i insâniyete büyük hizmetler îfâ etmiş olan Şark-ı Karîb milletlerine büyük ve derin minnetdârlıklarla mütehassisim.

İmzâ merasimi kırk beş dakika devam etmiştir.

İlgili Yazılar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir